Tôn Giáo

Tổng Hợp Kinh Chú Đại Bi Đầy Đủ Nhất Dễ Đọc & Dễ Nhìn

962

Chú Đại Bi đề cập đến lời tụng của Thanh Cảnh Quan Âm. Theo kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni, bài chú này được Bồ tát Quán Thế Âm đọc trước một cuộc Hội kiến của các Phật, bồ tát, các thần và vương. Cũng như câu Om Mani Padme Hum rất phổ biến ngày nay, Đại Bi chú là chân ngôn phổ biến cùng với phật Quán Thế Âm ở Đông Á, bài chú này thường được dùng để bảo vệ hoặc để làm thanh tịnh, quả báo phước đức của người trì tụng chú thật không thể nghĩ bàn!

Nguồn gốc Chú Đại Bi

Trong Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh Đức Phật Đà nói với Tôn giả A-nan-đà: “như là thần chú, có nhiều tên gọi khác nhau: tên là Quảng Đại Viên Mãn, tên là Vô Ngại Đại Bi, tên là Cứu Khổ Đà La Ni, tên là Diên Thọ Đà La Ni, Diệt Ác Thú Đà La Ni, Phá Ác Nghiệp Chướng Đà La Ni, Mãn Nguyện Đà La Ni, Tùy Tâm Tự Tại Đà La Ni, Tốc Siêu Thập Địa Đà La Ni”.

Chú đại bi được khắc trên bia. Đền Fo Ding Shan Chao Sheng ở thị trấn Sanyi, Đài Loan. Được dựng vào tháng 6 năm 2005.

Tên của chú này thể hiện sức mạnh từ bi vĩ đại của Quán Thế Âm Bồ Tát mong muốn hạnh phúc và lợi ích cho tất cả chúng sinh, không có chướng ngại cho lòng đại bi, và thần chú này không chỉ có thể tiêu trừ mọi tai họa, mà còn tất cả các nghiệp ác; Và nó có thể đáp ứng mọi pháp thiện và thực hiện mong muốn của mọi người; tránh xa mọi nỗi sợ hãi oán hận, đức uy thần nhanh chóng lên đến Cõi Phật. Người ngày nay được đặt tên theo tên viết tắt của “Chú Đại Bi”, được đặt tên theo sức mạnh từ bi của Bồ tát Quán Thế Âm đối với tất cả chúng sinh.

Chú này được tuyên thuyết bởi 99 ức hằng hà sa chư Phật đời quá khứ, sau vào lúc tịnh độ của Thiên Quang Vương Tĩnh Trụ Như Lai, Thiên Quang Vương Tĩnh Trụ Như Lai truyền thụ cho Quan Thế Âm Bồ Tát “Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Đà La Ni”, và nói rằng “Thiện Nam Tử, ông nên thọ trì tâm chú này để rộng vì hết thảy chúng sanh trong đời ác vị lai mà làm cho họ an vui và được sự lợi ích lớn”. Vào lúc bấy giờ sau khi nghe chú, Quan Thế Âm Bồ Tát đang ở Địa Thứ Nhất, liền siêu vượt đến Địa Thứ Tám. Vì vậy tâm sanh hoan hỷ, liền phát lời thệ nguyện rằng “Vào đời vị lai, nếu con có thể làm lợi ích an vui cho tất cả chúng sanh, thì hãy khiến thân con lập tức đầy đủ ngàn tay ngàn mắt”, Sau khi phát nguyện xong, trên thân tức khắc đều trọn đủ ngàn tay ngàn mắt. Khắp các quốc độ trong mười phương, đại địa chấn động sáu cách. Chư Phật trong mười phương đều phóng quang minh vô lượng chiếu đến thân chiếu soi vô biên thế giới khắp mười phương.

Tổng hợp kinh Chú Đại Bi đầy đủ nhất

Chú Đại bi Tiếng Việt

Đây là bản chú đại bi dịch từ âm tiếnng Phạn ra âm Hán ra âm Việt được sử dụng chính thức trong các các Kinh điển và nghi thức tụng niệm phổ thông tại Việt Nam và hải ngoại. 

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần).

Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại-bi tâm đà-la-ni.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.

Nam mô a rị da bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da.

Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.

Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha.

Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra.

Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha.

Tất đà dạ, ta bà ha.

Ma ha tất đà dạ, ta bà ha.

Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha.

Na ra cẩn trì, ta bà ha.

Ma ra na ra, ta bà ha.

Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha.

Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha.

Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha.

Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha.

Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha.

Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha.

Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.

Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.

Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ ta bà ha. (3 lần khi trì biến cuối cùng)

84 câu chú đại bi chia theo từng câu cho dễ học

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát ( 3 lần )

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni

 1. Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Da
 2. Nam Mô A Rị Da
 3. Bà Lô Yết Đế Thước Bát Ra Da
 4. Bồ Đề Tát Đỏa Bà Da
 5. Ma Ha Tát Đỏa Bà Da
 6. Ma Ha Ca Lô Ni Ca Da
 7. Án
 8. Tát Bàn Ra Phạt Duệ
 9. Số Đát Na Đát Tỏa
 10. Nam Mô Tất Kiết Lật Đỏa Y Mông A Rị Da
 11. Bà Lô Yết Đế Thất Phật Ra Lăng Đà Bà
 12. Nam Mô Na Ra Cẩn Trì
 13. Hê Rị Ma Ha Bàn Đa Sa Mế
 14. Tát Bà A Tha Đậu Du Bằng
 15. A Thệ Dựng
 16. Tát Bà Tát Đa (Na Ma Bà Tát Đa) Na Ma Bà Già
 17. Ma Phạt Đạt Đậu18. Đát Điệt Tha
 18. Án A Bà Lô Hê
 19. Lô Ca Đế
 20. Ca Ra Đế
 21. Di Hê Rị
 22. Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa
 23. Tát Bà Tát Bà
 24. Ma Ra Ma Ra
 25. Ma Hê Ma Hê Rị Đà Dựng
 26. Cu Lô Cu Lô Yết Mông
 27. Độ Lô Độ Lô Phạt Xà Da Đế
 28. Ma Ha Phạt Xà Da Đế
 29. Đà Ra Đà Ra
 30. Địa Rị Ni
 31. Thất Phật Ra Da
 32. Giá Ra Giá Ra
 33. Mạ Mạ Phạt Ma Ra
 34. Mục Đế Lệ
 35. Y Hê Y Hê
 36. Thất Na Thất Na
 37. A Ra Sâm Phật Ra Xá Lợi
 38. Phạt Sa Phạt Sâm
 39. Phật Ra Xá Da
 40. Hô Lô Hô Lô Ma Ra
 41. Hô Lô Hô Lô Hê Rị
 42. Ta Ra Ta Ra
 43. Tất Rị Tất Rị
 44. Tô Rô Tô Rô
 45. Bồ Đề Dạ Bồ Đề Dạ
 46. Bồ Đà Dạ Bồ Đà Dạ
 47. Di Đế Rị Dạ
 48. Na Ra Cẩn Trì
 49. Địa Rị Sắc Ni Na
 50. Ba Dạ Ma Na
 51. Ta Bà Ha
 52. Tất Đà Dạ
 53. Ta Bà Ha
 54. Ma Ha Tất Đà Dạ
 55. Ta Bà Ha
 56. Tất Đà Du Nghệ
 57. Thất Bàn Ra Dạ
 58. Ta Bà Ha
 59. Na Ra Cẩn Trì
 60. Ta Bà Ha
 61. Ma Ra Na Ra
 62. Ta Bà Ha
 63. Tất Ra Tăng A Mục Khê Da
 64. Ta Bà Ha
 65. Ta Bà Ma Ha A Tất Đà Dạ
 66. Ta Bà Ha
 67. Giả Kiết Ra A Tất Đà Dạ
 68. Ta Bà Ha
 69. Ba Đà Ma Yết Tất Đà Dạ
 70. Ta Bà Ha
 71. Na Ra Cẩn Trì Bàn Dà Ra Dạ
 72. Ta Bà Ha
 73. Ma Bà Lợi Thắng Yết Ra Dạ
 74. Ta Bà Ha
 75. Nam Mô Hắc Ra Đát na Đa Ra Dạ Da
 76. Nam Mô A Rị Da
 77. Bà Lô Yết Đế
 78. Thước Bàn Ra Dạ
 79. Ta Bà Ha
 80. Án Tất Điện Đô
 81. Mạn Đà Ra
 82. Bạt Đà Dạ
 83. Ta Bà Ha ( Lặp lại 3 lần từ câu Chú 81 đến 84 khi quý vị trì biến cuối cùng).

Chú đại bi tiếng Phạn (Sanskrit)

Namo ratnatràyàya. Namo Aryàvalokites’varàya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahàkarunikàya. Om sarva rabhaye sunadhàsya. Namo skirtva imam aryàvalotites’var ramdhava. Namo narakindhi hrih mahàvadhasvàme.

Sarvàrthato subham ajeyam sarvasata. Namo varga mahàdhàtu. Tadyathà: om avaloki lokate karate. Ehrih mahà bodhisattva sarva sarva mala mala. Mahi hrdayam kuru kuru karman. Dhuru dhuru vijàyate mahàvijayati.

Dhara dhara dhirini svaràya.Cala cala mama vimala muktir. Ehi ehi s’ina s’ina àrsam prasari. Basha basham prasàya hulu hulu mara. Hulu hulu hrih sara sara siri siri suru suru. Bodhiya bodhiya bodhaya bodhaya.Maitreya narakindi dhrish nina.

Bhayamana svaha siddhaya svàhà. Maha siddhàya svaha.Siddha yoge s’varaya svaha. Nirakindi svàhà. Mara nara svaha s’ira Simha mukhàya svaha.Sarva maha asiddhaya svaha. Cakràsiddhaya svaha.

Padma kastàya svaha. Nirakindi vagalàya svaha. Mavari śankaraya svāhā. Namo ratnatràyàya. Namo aryàvalokites’varaya svaha. Om siddhyantu mantra pàdàya svàhà.

Lợi ích khi tụng kinh Chú Đại Bi

Cho đến ngày nay, không ai còn bàn cãi về sự màu nhiệm và linh nghiệm của thần chú Đại Bi. Nhiều ý kiến cho rằng, loại thần chú này được dùng để bảo vệ, thanh lọc và cũng có thể chữa tất cả loại bệnh, nhất là những phiền não về tâm. Dưới đây là lợi ích Chú Đại Bi đem lại cho người nghe, đọc, trì niệm.

Người niệm trì Chú Đại Bi sẽ không bao giờ gặp phải 15 hình thức chết này:

 • Sẽ không chết đói hoặc thiếu thốn.
 • Sẽ không tự sát (tự tử)
 • Sẽ không chết dưới kẻ thù thù nghịch.
 • Sẽ không chết vì bị áp bức, bỏ tù, bị đánh đập.
 • Sẽ không bị giết trong trận chiến quân sự.
 • Sẽ không chết vì điên rồ.
 • Sẽ không bị giết bởi hổ, sói, hoặc những con thú dữ.
 • Sẽ không chết vì nọc độc rắn độc hoặc bọ cạp.
 • Sẽ không bị đầu độc cho đến chết.
 • Sẽ không bị chết đuối hoặc bị thiêu chết.
 • Sẽ không chết vì phép thuật.
 • Sẽ không bị giết bởi ma quỷ hay ác quỷ.
 • Sẽ không bị giết bởi những vụ lở đất hoặc những cây cối ngã.
 • Sẽ không chết vì những cơn ác mộng do những người xấu gây ra.
 • Sẽ không chết vì những bệnh hiểm nghèo.

Thần chú Đại Bi được các tông phái Phật giáo trì niệm rất phổ biến và thịnh hành. Tuy nhiên, thần chú này được các nhà Phật học dịch khác nhau về tên kinh cũng như chương cú. Đơn cử như bản dịch chú Đại Bi của ngài Bồ Đề Lưu Chi có 94 câu, bản dịch của ngài Kim Cương Trí có 113 câu, bản dịch của ngài Bất Không có 82 câu…

Những ai niệm Kinh Chú Đại Bi sẽ nhận được 15 điều tốt đẹp này:

Khi niệm thần chú này hàng ngày, người niệm sẽ được hưởng 15 điều tốt đẹp dưới đây:

 • Họ sẽ luôn có sự giàu có và hạnh phúc.
 • Họ sẽ luôn nhận được sự tôn trọng và giúp đỡ của người khác.
 • Họ sẽ luôn được sinh ra vào thời điểm tốt.
 • Họ sẽ luôn gặp những người bạn tốt.
 • Gia đình của họ sẽ tử tế và hài hòa.
 • Sự giàu có của họ sẽ không bị cướp bóc.
 • Họ sẽ có được mọi thứ họ tìm kiếm.
 • Họ được những con rồng, thần linh và tinh thần tốt bảo vệ.
 • Nơi sinh của họ sẽ luôn luôn có một vị vua tốt.
 • Họ sẽ luôn được sinh ra ở một đất nước tốt.
 • Họ sẽ sở hữu cơ thể khỏe mạnh.
 • Họ có trái tim tinh khiết và đầy đủ.
 • Họ sẽ không vi phạm những điều cấm đoán.
 • Họ sẽ thấy Đức Phật và nghe Pháp ở nơi họ sinh ra
 • Họ sẽ thức tỉnh với ý nghĩa sâu sắc của Phật Pháp thích hợp mà họ nghe thấy.

2 ( 1 bình chọn )

Suối Nguồn Tình Thương

https://suoinguontinhthuong.vn
Suoinguontinhthuong.vn - Blog thông tin tổng hợp về văn hóa, tôn giáo, thông tin thiện nghuyện và các thông tin bổ ích khác

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm