THẦN ĐỨC QUAN ÂM

06/04/2015 03:52


THẦN ĐỨC QUAN ÂM

Theo kinh Chuẩn Đề Đại Minh Đà La Ni, Bồ tát Chuẩn Đề là hóa thân của Đức Quán Thế Âm, thị hiện vào trong sáu đường sanh tử để hóa độ chúng sanh. 

Bồ tát vì thương tưởng chúng sanh trong thời mạt pháp vốn nhiều chướng nạn như thân đa tật bịnh, trí tuệ kém cỏi hoặc lỡ đã tạo các ác nghiệp sâu dày… nên Ngài đối trước Phật tuyên nói thần chú, để giải trừ các nghiệp cho chúng sanh. Kinh Chuẩn Đề có nói: “Bấy giờ Đức Phật trụ tại vườn cây của hai ông Kỳ Đà, Tu Bạt, được bốn chúng và tám bộ cung kính vi nhiễu, lúc đó Bồ tát Chuẩn Đề vì thương tưởng đến chúng sanh thời mạt pháp nghiệp dày phước mỏng, nên Ngài vào định Chuẩn Đề tam muội, rồi thuyết pháp, thuật lại thần chú này là chỗ bảy trăm ức Đức Phật đã nói: Nam mô tát đa nẫm, tam miệu tam bồ đà, câu tri nẫm đát điệt tha. Án chiết lệ chủ lệ Chuẩn Đề ta bà ha”.

Oai lực của thần chú Chuẩn Đề là bất khả tư nghì, như đã nói, bảy trăm ức Đức Phật quá khứ nhờ trì niệm thần chú này mà thành tựu Phật đạo. Cũng theo kinh Chuẩn Đề: “Người trì tụng thần chú này đủ chín mươi muôn biến, có thể diệt được các tội thập ác, tứ trọng và ngũ nghịch. Nhẫn đến các nhà thế tục nào bất luận tịnh hay uế, chỉ cần chí tâm trì tụng thần chú, liền được tiêu trừ tai nạn, bệnh hoạn và tăng nhiều phước thọ. Tụng đủ bốn mươi chín ngày, liền được Bồ tát sai hai vị Thánh giả để thường phò hộ người ấy trong những lúc đi đứng nằm ngồi”.

Bồ tát Chuẩn Đề cũng là một trong các vị Bồ tát phát nguyện hộ trì người tu tập trong thời mạt pháp gặp nhiều chướng ngại. Do vậy, mỗi hành giả trên bước đường tu cần đặt trọn vẹn niềm tin và tâm thành kính lễ, trì niệm thần chú Chuẩn Đề để cầu Bồ tát gia hộ, ngõ hầu vượt thoát mọi chướng duyên là điều không thể thiếu trong các thời khóa công phu tu niệm hàng ngày của bản thân mình.

Khu vườn sinh thái Suối Nguồn Tình Thương được cải tạo lại với Hồ Sen Phóng Sanh, với Cầu Thủy Trúc, và trang nghiêm tín cẩn với đài sen ngự lộ thiên của Đức Chuẩn Đề Bồ Tát- ngõ hầu mong gửi gắm một niệm cầu cho bình an - lợi lạc đến các loài tình dữ vô tình trong khắp chốn ta bà... Nguyện cầu thần lực oai nghi Bồ Tát tiêu tan chướng ngại nghịch duyên, thùy từ gia hộ an vui - hạnh phúc từng ngày đến nơi nơi, và đến với các con thơ tại Suối Nguồn Tình Thương.

Nam mô tát đa nẫm, tam miệu tam bồ đà, câu tri nẫm, đát điệt tha:

 Án Chiếc Lệ Chủ LệChuẩn Đề Ta Bà Ha.
(công tác đóng trụ làm liên đài thỉnh Bồ Tát Chuẩn Đề ngự lộ thiên giữa Hồ Sen Phóng Sanh)


(dựng vách cho hàng rào khu vườn)(sơn vẽ mặt cửa trong của Vườn Sinh Thái Tình Thương)
(các giống khoai Việt Nam và Nhật Bản đã sẵn sàng được ươm trong khu vườn Sinh Thái Tình Thương)


Thích và chia sẻ bài này trên
   


Tags

 

Video nổi bật

Album tổng hợp