HAI NẺO VÀO ĐỊA NGỤC

09/01/2018 11:24

HAI NẺO VÀO ĐỊA NGỤC

                                                                                           (TK. PHƯỚC NGỌC)

Mỗi khi thù ghét một ai đó chúng ta thường nguyền rằng: “Mày chết thế nào cũng vào Địa Ngục”. Có Địa Ngục không?! Địa Ngục có dễ vào không ?!

Từ vô lượng kiếp trước, khi ấy Địa Tạng Vương Bồ Tát còn là một Thánh Nữ. Khi ấy Thánh Nữ vì lòng hiếu mà xuống Địa Ngục tìm cứu mẹ. Thánh Nữ gặp Quỷ Vương Vô Độc là chúa tể Địa Ngục Vô Gián. Thánh Nữ hỏi Quỷ Vương: “Tôi phải làm sao để vào được Địa Ngục”, Quỷ Vương trả lời: “Nếu chẳng có Uy Thần tất là do Nghiệp Lực (Kama), trừ hai sự ấy thì chẳng bao giờ vào được” .

Như thế thật ra Địa Ngục đâu có dễ vào. Hoặc là Thánh Nhân đắc Đạo hoặc là người do nghiệp lực tàn ác mà đọa vào. Hai nẻo vào một chỗ mà thật khác nhau một trời một vực.

Một đàng là Chí Thiện mà vào Địa Ngục! Một đàng là Chí Ác mà vào Địa Ngục! Một đàng là vào Địa Ngục để cứu độ chúng sinh! Một đàng là vì hại chúng sinh mà mở ra Địa Ngục cho mình!

Địa Tạng Vương Bồ Tát thường có hình tượng là một vị Thánh Tăng ngồi trên con Thanh Sư tay cầm gậy Tích Trượng. Nên có trong Kinh Bản Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát có câu: “Rung Tích Trượng mở toang Địa Ngục !”. Tôn giả Mục Kiền Liên cũng thường có hình tượng cầm cây Tích Trượng, vì ngài khi xưa cũng từng vào Địa Ngục để cứu mẹ. Ngài Đường Tam Tạng khi xưa khi nhận phó thác của Quán Thế Âm Bồ Tát cũng được ngài trao cho Tích Trượng dặn rằng: “Cầm gậy Tích Trượng này thì không sợ vào Địa Ngục”. Như vậy rõ ràng cây gậy Tích Trượng này rõ ràng là một Pháp Khí để ra vào Địa Ngục. Tôi cứ thắc mắc mãi điều này! Cây gậy này có gì khác mà lại lợi hại như vậy. 

Đến sau này đọc các tài liệu về Phật Giáo Mật Tông tôi mới được biết hình tượng ở đầu cây Tích Trượng chính là biểu trưng cho Tính Không của Phật Giáo!

Như vậy Tính Không chính là lợi khí để ra vào Địa Ngục an toàn (Không dính mắc). Tính Không là Pháp lợi cứu độ chúng sinh trầm luân trong đau khổ nơi Địa Ngục! Tính Không là chuyển Phàm thành Thánh .

Địa Ngục là có thật. Nó chẳng do ai tạo ra để đọa đày chúng ta! Nó là do chính Tâm Thức tích chứa điều xấu xa tạo thành. Địa Ngục đày đọa ta là do ta mở ra! Địa Ngục đề ta vào cứu độ chúng sinh cũng do chúng ta mở ra! Hai nẻo cũng vào Địa Ngục mà khác nhau! Vào vì bất thiện thì không đóng được! Vào để cứu độ chúng sinh thì phá bỏ Địa Ngục dễ dàng! Thật giản đơn... giản đơn!

Thích và chia sẻ bài này trên
   


Tags

 

Video nổi bật

Album tổng hợp