NIỆM PHẬT NGỦ NGON

05/11/2013 04:22

 NIỆM PHẬT NGỦ NGON 

(Thích Phước Ngọc) Trong lục đạo luân hồi phiền não
Đời nhục, vinh, danh, lợi, thấp, cao
Yếu, mạnh, thành, bại, nghèo giàu
Vô thường huyễn mộng ...ai người biết cho?
Tranh hơn thiệt, bon chen, ganh tỵ
Đố kỵ nhau, oán ghét, thù hằn
Nay thương mai hận vô chừng
Thế gian biển khổ trầm luân muôn đời.
Bạn thân mến! Hãy tìm về nương tựa
Vi diệu pháp âm danh hiệu Phật Di Đà
Nhiệm mầu giải tỏa âu lo
Nhiếp tâm niệm Phật lìa xa buồn phiền.
Uất khí tích tụ sẽ thoát ra cùng tiếng niệm
Tham sân si căng thẳng sẽ biến sẽ tan
Tâm thanh ý tịnh dần lan
Cảnh giới an lạc nhẹ nhàng hiện ra.
Giận hờn oán ghét sẽ rời xa ý tưởng
Nghiệp chướng oan khiên cởi bỏ, lìa mê
Minh tâm kiến tánh khởi về
Hương vị giải thoát bốn bề tràn dâng.

 
Nhiếp tâm niệm Phật chí thành chí kính
Tha lực thiêng liêng ắt duyên biến hộ trì
A Di Đà Phật chứng tri
Âm vực điều hòa, hơi thở chuyển sâu.
Vọng tưởng, chấp trước, hờn giận lãng xao
Giúp khả năng tập trung tư tưởng tăng trưởng dồi dào
Không còn mỏi mệt âu lo
Nhờ tha lực Phật giải trừ nghiệp duyên.
Buông nghiệp chướng, gắn bó cùng danh hiệu Phật
Nam Mô A Di Đà Phật! Mầu nhiệm vô biên
Tạp âm, tạp niệm oan khiên
Thảy đều biến diệt, thanh nhàn thân tâm
Giúp mình ăn khỏe ngủ ngon
Tâm an, trí sáng... mười phương Niết Bàn.
 
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

Thích và chia sẻ bài này trên
   


Tags

 

Video nổi bật

Album tổng hợp