QUYẾN THUỘC BỒ ĐỀ

03/01/2018 05:59

QUYẾN THUỘC BỒ ĐỀ

                                                                                      (TK. PHƯỚC NGỌC)Phước đức được làm người, đại duyên đưa sớm xuất gia học Phật, 
Bần tăng, vốn phàm phu quyết chí tu hành. Đường thành Phật còn xa, nguyện không hề thối chí, phát Bồ đề tâm, lập nguyện Bồ Tát, hành Bồ Tát đạo.
Ngày ngày thọ ân Phật pháp, sớm tối thành kính niệm kinh:
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ
Phiền não vô biên thệ nguyện đoạn
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành
Dập đầu cúi lạy chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền, chư thiện Nam tín nữ, tín thí đàn na, chư Phật sẽ thành, chúng sanh vạn loại. Hạnh tu còn non nớt, đôi lúc vẫn vô minh, lửa tam độc sót tàn nhen nhúm, nguyện lực kém hèn đôi lúc chưa hàng phục nổi chướng ma. Nhưng dẫu vướng vấp mấy chông gai, gặp bao nhiêu điều trắc trở nguyện không thối bước, hướng giải thoát tiến lên. Kiên cố Bồ Đề tâm, diệt trừ nhân ngã, dập lửa sân si, không ham muốn hư danh, không mong cầu lợi dưỡng. Niệm Tứ Đức ân, hành trì Giáo pháp, nguyện hoá độ chúng sanh, trọn thành Phật đạo. Tu tuy là khó là nhọc nhưng hạnh nhẫn dồi trau, thấu lý nhân quả vô thường, nguyện phát Bồ Đề tâm, hạnh hỷ xả bền tâm thực tập. 

Hiểu rằng: trải qua muôn ngàn kiếp luân hồi, mọi người mọi chúng sanh đã từng là thân thuộc đổi thay, đã chuyển luân ân sâu thọ nhận. Được làm thân người, được sáu căn lành lặn, tứ đại bình yên, được thọ giới tu hành, Phật pháp rạng soi, được chiêm bái xá lợi Phật, kết nghĩa đạo tràng, chung thuyền đại nguyện.


Thiết tha cầu khẩn cùng chư vị chung niềm tin kết Liên Hữu Bồ  Đề, dìu dắt, nhắc nhở khuyến tấn nhau tu tập. Nguồn suối nước Từ bi tràn đầy, ngọn gió mát Bồ đề lan toả, rửa sạch thổi tan chấp trước, đồng vững tay chèo, nỗ lực tinh tấn lèo lái thuyền Từ vào bờ Chánh giác.


 


Thích và chia sẻ bài này trên
   


Tags

 

Video nổi bật

Album tổng hợp